ภารกิจ

     กำหนดความต้ิองการและการพัฒนาหลักสูตร จัดทำมาตรฐานการฝึกความชำนาญ

และกระบวนการวิชาการพัฒนาทางอาชีพ ในสายวิทยาการช่างอากาศ ตลอดจนวิเคราะห์

ประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติ มีหัวหน้าแผนกวิทยาการ เป็นผู้รับผิดชอบ