ตราสัญลักษณ์
แผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ