ติดต่อเรา

หัวหน้าแผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ ๓-๖๒๘๗

เสมียน แผนกวิทยการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ ๓-๖๐๓๘

ฝ่ายวิทยาการ แผนกวิทยการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ ๓-๖๐๓๘

ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล แผนกวิทยการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ ๓-๖๐๒๐

ใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร ๓-๖๓๙๑