หลักนิยม

A - AIR ความเป็นทหารอากาศ     

 

T - Traing หมั่นฝึกฝน

 

S - Smart ฉลาด สง่างามทางความคิด

 

D- Dedicated เสียสละทุ่มเท

 

A - Attitude ทัศนคติที่ดีต่องาน

 

E- Ethic จรรยาบรรณ