นาวาอากาศโท พุฒินันทน์ มหายศนันท์
หน.ผวก.กวก.ชอ.
 
 

นาวาอากาศตรี ยรรยง ชนะมาร
รอง หน.ผวก.กวก.ชอ.